Nhiệm Vụ Hoàng Kim: Võ lâm 1 mobile, JX1 Efun Mobi

Nhiệm vụ chính tuyến Võ lâm 1 mobile, JX1 Efun Mobi

Nhiệm vụ chính tuyến Võ lâm 1 mobile, JX1 Efun Mobi

PHẦN THƯỞNG:

Nhận 1 trong những phần thưởng sau

– Đồ Kim Phong (khóa vĩnh viễn).

– Đồ Thiên Hoàng (khóa vĩnh viễn).

– Tiên Thảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

– Thiên Sơn Bảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

– Kinh nghiệm.

CÁCH NHẬN NHIỆM VỤ:

– Nhận tại NPC Long Ngũ ở trung tâm cả các thôn trấn.

– Nhiệm vụ chính tuyến được nhận từ Long Ngũ ở các thôn, mở túi đựng thư giới thiệu của Long Ngũ, sẽ nhận được thư giới thiệu của Long Ngũ đến các NPC của 3 phe và thư gửi cho bạn, hãy đọc thư Long Ngũ gửi cho bạn. Nhiệm vụ chính tuyến bao gồm 3 phe : Chính phái, Trung lập và Tà phái bắt đầu từ cấp 20 là có thể làm . Có thể thực hiện cả 3 loại nhiệm vụ này cùng lúc..

– Có thể thực hiện bằng hệ thống làm nhiệm vụ nhanh.

CHUỖI NHIỆM VỤ – CHÍNH PHÁI BÍ MẬT TẦM LONG HỘI :

 Điều Kiện:

– Đạt cấp 20.

 Cấp 20:

– Đến Đại Lý gặp Lý Mạc Sầu (182,198) đối thoại.

– Sau khi đối thoại, đến toạ độ (204,186) ra bến tàu đánh bại Lý Mạc Sầu.

– Sau khi đánh bại Mạc Sầu, quay về gặp Mạc Sầu ở trong thành Đại Lý.

 Cấp 30:

– Đến Thành Đô gặp Công Tử Tiếu (403,319) đối thoại.

– Đi Dược Vương Động tầng 1 (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Động tầng 1 ) đánh bại Mãnh Phàm (192,207).

– Sau khi tiêu diệt Giới Lưu Phong quay về Đại Lý gặp Mạc Sầu.

 Cấp 40:

– Đến Dương Châu gặp Hạ Vô Thư (212,195) đối thoại.

– Sau đó đến Điểm Thương động tầng 3 (Đại lý -> Điểm thương sơn -> Điểm thương động -> tầng 1 -> tầng 2 ->tầng 3) đánh bại Tả Đao Hiệp ( 194,190).

– Sau khi đánh bại Tả Đao Hiệp quay về giao cho Lý Mạc Sầu tại Đại Lý.

 Cấp 50:

– Đến Lâm An tìm gặp Mạnh Phàm (203,187) đối thoại.

– Sau đó đến Hưởng Thủy Động (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Hưởng Thuỷ Động) đánh Oán Độc (264,207).

– Sau khi tiêu diệt Oán Độc quay về gặp Mạnh Phàm.

 Cấp 60:

– Đến Tương Dương -> Nha Môn Tương Dương đánh bại Thần bí Nam nhân (211,195).

– Sau khi tiêu diệt Thần bí thương nhân quay về Đại Lý gặp Mạc Sầu.

– Về gặp Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ.

CHUỖI NHIỆM VỤ – TRUNG LẬP CÂU CHUYỆN LÂM UYÊN NHAI :

 Điều Kiện:

– Đạt cấp 20.

 Cấp 20:

– Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

– Sau đó đi đến La Tiêu Sơn (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> La Tiêu Sơn) đánh bại Ninh Tướng Quân ( 254,172).

– Sau khi tiêu diệt Ninh Tướng Quân quay về Biện Kinh gặp Phó Nam Băng.

 Cấp 30:

– Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

– Sau đó đến Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) đánh Lưu Thiện Tượng ( 201,199).

– Đánh bại Lưu Thiện Trượng quay về gặp Phó Nam Băng.

 Cấp 40:

– Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

– Sau đó đến Thuý Yên Môn (Đại Lý -> Thúy Yên Môn ) gặp Lệ Thu Thuỷ (43,84).

– Tiếp đó đến Kinh Hoàng Động (Thành Đô -> Kiếm Các Tây Nam -> Kinh Hoàng Động) giết Từ Tự Lực (181,214).

– Sau khi tiêu diệt Từ Tự Lực quay về Thuý Yên Môn gặp Lệ Thu Thuỷ.

 Cấp 50:

– Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

– Sau đó đến Thiên Vương Bang (Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Bến tàu -> gặp Thuyền phu -> đi đến Thiên Vương Đảo) gặp Độc Điếu Tẩu (205,199).

– Đến Mê cung Động Đình Hồ (trên Thiên Vương Đảo luôn) đánh Độc Tiếu Tẩu (199,206).

– Sau khi đánh bại Độc Tiếu Tẩu quay về gặp Phó Nam Băng hoàn thành nhiệm vụ.

 Cấp 60:

– Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

– Sau đó đến Thiếu Lâm Tự (Biện Kinh -> Thiếu Lâm Tự) gặp Đại sư Không Tịch (221/177).

– Tiếp đến đi ra cổng sau Thiếu Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 đánh bại Không Tịch Đại Sư.

– Đánh bại Không Tịch Đại Sư quay về gặp Phó Nam Băng.

– Về gặp Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ.

CHUỖI NHIỆM VỤ – TÀ PHÁI LONG KHÍ CHI HOA :

 Điều Kiện:

– Đạt cấp 20.

 Cấp 20:

– Long Ngũ bảo bạn đến Chu Tiên Trấn (Biện Kinh -> Chu Tiên Trấn ) gặp Vân Nhi (215,198) đối thoại.

– Sau đó đi đến Lâm An gặp Thái Công Công (203,200) lấy Thiên Hương Ngọc chỉ cao.

– Thái công công nhờ bạn đi đánh Tiểu Kỳ Nhi (226,205) ở Phục Ngưu Sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn).

– Sau khi lấy được Kim Phật quay về gặp Thái Công Công.

– Tiếp đến về gặp Vân Nhi, hoàn thành nhiệm vụ.

 Cấp 30:

– Đến Dương Châu gặp Tiêu sư (199,194) đối thoại.

– Sau đó đi đến Thanh Thành Sơn (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn) đánh Hạ Hầu Phục tại (338,246).

– Đánh bại Hạ Hầu Phục quay về gặp Vân Nhi tại Chu Tiên Trấn.

– Sau đó mang theo 1 vạn lượng bạc đên gặp Phó Lôi Thư (199,203) ở Long Tuyền Thôn.

– Lên đường đến Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> Ngũ Độc Giáo) gặp Mặc Thù Hương Chủ (186/195) trong Mặc Thù Trại.

– Quay về Long Tuyền Thôn gặp lại Phó Lôi Thư.

 Cấp 40:

– Đến Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> đến Phụ Mẫu Điện bạn gặp Đào Thạch Môn (203/194).

– Sau đó đến Thục Cương Sơn (Dương Châu -> Thục Cương Sơn) tiêu diệt Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô Thường (243,200).

– Sau khi đánh bại Tiếu Vô Thường lấy được địa đồ quay lại Võ Đang giao cho Đào Thạc Môn.

– Tiếp đến về gặp Phó Lôi Thư.

– Sau đó đi đến Biện Kinh gặp Như Ngọc (210,196).

 Cấp 50:

– Đến Biện Kinh gặp Như Ngọc (210,196).

– Sau đó đến gặp Trần Tam Bảo (219,187) tại Biện Kinh.

– Tiếp đó đi Nhạn Đăng Sơn (Lân An -> Long Tuyền Thôn -> Nhạn Đãng Sơn) tiêu diệt đạo tặc Lục Phi (74,191).

– Sau khi diệt đạo tặc Lục Phi quay về gặp Trần Tam Bảo ở Biện Kinh (219,187).

– Đi vào Thiết Tháp Biện Kinh tầng 3 đánh tướng Kim Đồ Đan (211,189).

– Sau đó đến Thiên Nhẫn Giáo (Biện Kinh -> Thiên Nhẫn Giáo ->Tầng thứ 2 trái hay phải đều được ->Tầng thứ 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 gặp Đoan Mộc Duệ (225,199).

– Tiếp dến đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) gặp Đoan Mộc Thanh (251 280).

 Cấp 60:

– Về Long Môn Trấn gặp Đoan Mộc Thanh (251,280) đối thoại.

– Đi lên Linh Cốc Động ( Dương Châu -> Thục Cương Sơn -> Linh Cốc Động ) đánh Anh hùng kháng Kim Liêu Định (193,196).

– Sau khi đánh bại Anh hùng kháng Kim Liêu Định quay lại Long Môn trấn gặp Đoan Mộc Thanh..

– Về gặp Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ hoàng kim phụ tuyến võ lâm 1 jx1

Nhiệm vụ hoàng kim phụ tuyến võ lâm 1 jx1

PHẦN THƯỞNG:

Nhận 1 trong những phần thưởng sau

– Đồ Kim Phong (khóa vĩnh viễn).

– Đồ Thiên Hoàng (khóa vĩnh viễn).

– Tiên Thảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

– Thiên Sơn Bảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

– Kinh nghiệm.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN – CHÍNH PHÁI

 Cấp 20-29:

– Nhiệm vụ thứ 1: Gặp Ngạo Vân Tông ở Phượng Tường (198,206) -> Đến Thiên Long Tự ( Đại Lý => Điểm Thương Sơn => Thiên Long Tự ) gặp Si Tăng (167,176) -> Ra ngoài tìm 5 cuốn Thiên Tàn Địa Khuyết đồ phổ do Tàng Bảo Khách (156,188); (163,187); (170,191); (183,193) đang giữ. Ra ngoài Thiên Long Tự lấy được đồ phổ quay về ( Bạn có thể chỉ cần đánh ở 1 địa điểm cũng có thể lấy được đủ 5 cuốn) phát hiện Si Tăng là giả liền quay về gặp Ngạo Vân Tông.

– Nhiệm vụ thứ 2: Ngạo Vân Tông -> đi Hoa Sơn phái (Hoa Sơn Cảnh kỹ tường -> Hoa Sơn phái) tìm Tiễn Đầu (155,204) -> quay về Phượng Tường gặp Sầm Hùng (192,201).

– Nhiệm vụ thứ 3: Đi tìm Phan Như Long tại Phượng Tường (220,190) -> về Phượng Tường gặp Ngạo Vân Tông lĩnh thưởng!

 Cấp 30-39:

– Nhiệm vụ thứ 1 : Gặp Ngạo Vân Tông ở Phượng Tường (198,206) -> tìm Hạ Lan Chi (385,324) ở Thành Đô -> tìm Ngô Lão Thái ở Giang Tân Thôn (432,387).

– Nhiệm vụ thứ 2 : Quay về gặp Ngạo Vân Tông ở Phượng Tường (198,206) -> Phục Ngưu Sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) đánh đánh Lam Lang Vương (225,187). Sau khi đánh bại Lam Lang Vương -> về gặp Ngạo Vân Tông -> tìm Cung A Ngưu ở Tương Dương (193,199).

– Nhiệm vụ thứ 3 : Cung A Ngưu -> đi đánh Ác lang (224,196) ở Phục Ngưu Sơn (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn Đông) -> Quay về gặp Cung A Ngưu-> tìm Ngô Lão Thái -> Ngạo Vân Tông, hoàn thành nhiệm vụ.

 Cấp 40-49:

– Nhiệm vụ thứ 1 : Ngạo Vân Tông yêu cầu bạn đi tham gia Lôi Đài ở Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu thử sức, bạn đến gặp Công Binh Tử ở các thành này báo danh thử sức ( lập nhóm với đối thủ nữa để vào đấu .

– Nhiệm vụ thứ 2 : Sau khi thắng lôi đài quay về gặp Ngạo Vân Tông -> đến Dương Châu gặp Hỗn Hỗn (231,190) -> hãy đến đấu trường tỷ võ (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu ) một lần nữa chứng minh bản lĩnh. Hắn đánh cược rằng bạn sẽ không thể nào tìm được Du Sương Tân mà nếu có tìm được thì cũng không thể đánh bại được hắn.

– Nhiệm vụ thứ 3 : Quay về gặp Ngạo Vân Tông, ông cho biết Du Sương Tân ở Thành Đô (421,304), đánh bại Du Sương Tân quay về gặp Ngạo Vân Tông phục mệnh.

 Cấp 50-59:

– Nhiệm vụ thứ 1 : Gặp Hỗn Hỗn -> đi chiến trường Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư mua ở Tiệp Tạp Hóa các thành thị hoặc đến Tương Dương -> Chiến trường Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> Chiến trường Tống kim), vào chiến trường (theo bên Tống) đạt 200 điểm tích luỹ rồi quay về gặp Hỗn Hỗn.

– Nhiệm vụ thứ 2 : Hỗn Hỗn hỏi bạn một số câu hỏi về chiến trường Tống Kim. Bạn trả lời chính xác -> nhấp vào Hỗn hỗn 1 lần nữa để nhận thưởng.

– Nhiệm vụ thứ 3 : Đến Lâm An tiêu diệt thần bí sát thủ Tề Tức Phong (208,160) -> quay về gặp Ngạo Vân Tông .Hoàn thành nhiệm vụ.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN – TRUNG LẬP

 Cấp 20-29:

– Nhiệm vụ thứ 1 : Đến Lâm An gặp Liễu Nam Vân (171,190)-> đến Dương Châu gặp Giang Nhất Tiêu (204,192) -> đến Tần Lăng (Phương Tường -> Tần Lăng) đánh Nhím Chúa (291,159).

– Nhiệm vụ thứ 2 : Giang Nhất Tiêu lại bảo bạn đến gặp Lạc Thanh Thu ở Dương Châu (211,195) -> đi tìm Bảo kê ở sòng bạc Dương Châu (218,197). Hắn nói nếu hạ được bang chủ Lộ Trường Thiên (250,179) ở ngoại thành Dương Châu sẽ xoá nợ cho Lạc Thanh Thu. Đánh bại Lộ Trường Thiên quay về gặp bảo kê xoá nợ cho Lạc Thanh Thu.

– Nhiệm vụ thứ 3 : Quay về gặp Lạc Thanh Thu, Lạc Thanh Thu cho biết bảo kiếm đang bị các nhân vật võ lâm tranh đoạt ở ngoại thành, hãy đi lấy bảo kiếm về. Bạn ra ngoại thành Dương Châu đến toạ độ (173/212) đánh nhân vật võ lâm. Quay về đưa bảo kiếm cho Lạc Thanh Thu, bảo kiếm này là giả nhưng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ.

 Cấp 30-39:

– Nhiệm vụ thứ 1 : Gặp Liễu Nam Vân -> đến Phượng Tường gặp chủ tiêu cục Song Ưng (193,199) -> đến gặp A Ngưu ( 196,203) ở Phượng Tường hoàn thành nhiệm vụ.

– Nhiệm vụ thứ 2 : Tại Thành Đô gặp Hạ Lão Bản (376,316) -> Thục Cương sơn (Dương Châu -> Thục Cương Sơn) đánh bại Hôi Hầu Vương (211,197). Quay về gặp Hạ Lão hoàn thành nhiệm vụ.

– Nhiệm vụ thứ 3 : Lên Côn Lôn Phái (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái) đánh 3 chị em Hà Đạo : Bích Ngọc (234,212), Như Yên (234,214), Tằng Mộng (236, 212). Sau khi thắng bọn chúng quay về chỗ Hà Lão Bản -> tới gặp Liễu Nam Vân hoàn thành nhiệm vụ.

 Cấp 40-49:

– Nhiệm vụ thứ 1 : Liễu Nam Vân yêu cầu bạn đi thử sức ở lôi đài (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu) để chứng tỏ bản lĩnh. (Bạn đến các thành này cùng với 1 người chơi khác PT, chủ PT gặp Công Binh Tử để xin tham gia lôi đài).

– Nhiệm vụ thứ 2 : Sau khi thắng lợi quay về gặp Liễu Nam Vân -> đi đánh Lôi đài một lần nữa.

– Nhiệm vụ thứ 3 : Gặp Liễu Nam Vân -> đến Thành Đô chinh phục Du Sương Tân (421,304) -> quay về Lâm An tìm Liễu Nam Vân phục mệnh.

 Cấp 50-59:

– Nhiệm vụ thứ 1 : Liễu Nam Vân yêu cầu bạn tham gia Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư mua ở Tiệp Tạp Hóa các thành thị hoặc đến Tương Dương -> Chiến trường Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> Chiến trường Tống kim) đánh lấy 200 điểm tích luỹ (Đây là nhiệm vụ trung lập nên bạn có thể theo hoặc Tống hoặc Kim).

– Nhiệm vụ thứ 2 : Sau khi thành công ở chiến trường quay về gặp Liễu Nam Vân, ông ấy sẽ hỏi bạn 12 câu hỏi về chiến trường Tống Kim.

– Nhiệm vụ thứ 3 : Gặp Liễu Nam Vân cho biết Long Truy Vũ-> đến Đại Lý tìm Long Truy Vũ (216,185) trả thù, sau khi thắng lợi quay về tìm Liễu Nam Vân phục mệnh.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN – TÀ PHÁI:

 Cấp 20-29:

– Nhiệm vụ thứ 1 : Vân Nhi bảo bạn đến Hà Lạc tiêu cục – Biện Kinh gặp Thác Bạt Hoài Xuyên (209,190) để học hỏi. Hoài Xuyên nhờ bạn đến Đường Môn (Thành Đô -> Đường môn) đánh bại Hắc Diệp Hầu Vương (450,359), sau khi đánh bại Hắc Diệp Hầu Vương quay về gặp Hoài Xuyên hoàn thành nhiệm vụ .

– Nhiệm vụ thứ 2 : Hoài Xuyên yêu cầu bạn đi tìm Trâu Trường Cửu ở Thành Đô (392,318).

– Nhiệm vụ thứ 3 : Đến Thẩm Phong ở Dương Châu (210,192), ở đây bạn phát hiện Thẩm Phong là một binh sĩ Tống triều giả dạng, ngay lập tức một trận kịch chiến diễn ra (nếu bị Thẩm Phong giết thì có thể tìm tại Dương Châu (224/212) để tiếp tục), đánh bại hắn rồi quay về gặp Thác BạcHoài Xuyên ở Biện Kinh báo tin, hoàn thành nhiệm vụ.

 Cấp 30-39:

– Nhiệm vụ thứ 1 : Đến tìm Thác Bạt Hoài Xuyên, ông ta nhờ bạn đến Vũ Di Sơn (Lâm An -> Long tuyền thôn -> Ngũ độc giáo -> Vũ Di Sơn) giết Hoàng Lang Vương (225,169), sau khi giết được Hoàng Lang Vương về gặp Hoài Xuyên.

– Nhiêm vụ thứ 2 : Hoài Xuyên bảo bạn đên chỗ Lưu Uẩn Cổ (201,199) ở Tương Dương -> quay về Thác Bạc Hoài Xuyên.

– Nhiệm vụ thứ 3 : Hoài Xuyên bảo bạn đên chỗ Tuý Hán ở Lâm An (211,189) -> ra ngoài thành đánh Thi Nghi Sinh hiện ở Lâm An (211,211). Bắt được Thi Nghi Sinh quay về gặp Hoài Xuyên phục mệnh và nhận phần thưởng hoàng kim [áo phục hồi] điểm kinh nghiệm sau đó nói chuyện tiếp với Thác Bạt Hoài Xuyên để nhận nhẫn hoàng kim.

 Cấp 40-49:

– Nhiệm vụ thứ 1 : Thác Bạc Hoài Xuyên bảo bạn đến chỗ Lưu Uẩn Cổ ( 201/199) ở Tương Dương điều tra thực hư -> tham gia Lôi đài ở Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu.

– Nhiệm vụ thứ 2 : Quay về gặp Uẩn Cổ -> gặp Hoài Xuyên -> đánh thắng lôi đài 1 lần nữa.

– Nhiệm vụ thứ 3 : Về gặp Thác Bạt Hoài Xuyên -> đến Tương Dương hạ sát Nguyễn Minh Viễn (222,200). Kết liễu Nguyễn Minh Viễn quay về gặp Hoài Xuyên hoàn thành nhiệm vụ.

 Cấp 50-59:

– Nhiệm vụ thứ 1 : Bạn thấy mình chưa lập được nhiều chiến công nên muốn tham gia Chiến trường Tống Kim lấy 200 điểm tích luỹ. ( Bạn theo Kim).

– Nhiệm vụ thứ 2 : Sau khi từ chiến trường quay về Thac Bac -> đến Thác Bạc Hoài Xuyên trả lời câu hỏi !.

– Nhiệm vụ thứ 3 : Đến Tương Dương ám sát Sử Thịnh Doãn (169,219) -> quay về gặp Hoài Xuyên lĩnh thưởng, hoàn thành nhiệm vụ ..

Các thắc mắc liên quan đến Jx1 EfunVn, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang Fan Page hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900988961 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bài viết liên quan:

Author: Vô Địch

Mình là tác giả của Thiên Hạ Vô Địch sẽ đem đến bạn đọc nhưng thông tin về game thịnh hành hiện nay. Hy vọng sẽ thỏa lòng đam mê game của độc giả.
Nhận thông báo bình luận
Gửi thông báo khi:
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments